Karta rabatowa ADMIT

Dzięki temu, że posiadamy własną sieć sklepów jesteśmy w stanie oferować Ci szeroki asortyment własnych produktów w niskich cenach.

Karta działa jak typowa karta Lojalnościowa – robiąc zakupy w naszych sklepach w Górkach Wielkich oraz w Chorzowie zbierasz punkty. Zostaniesz dodatkowo o tym powiadomiony/a w wiadomości SMS. Uzbierane punkty możesz użyć przy kolejnych zakupach lub wymienić je na nagrody w odpowiednich promocjach.

Robiąc zakupy w sklepie PAWPLAST
w Sosnowcu okazanie karty skutkuje od razu przyznaniem 5% rabatu na zakupy – w tych sklepach nie ma zbierania punktów rabatowych.

W przypadku programu lojalnościowego przyjmuje się, że każde wydane 17 złotych to 0.5 punkta na kartę rabatową. Zbierane punkty sumują się. Przy użyciu kuponów do wymiany na nagrody lub rabaty przy kolejnych zakupach odpowiednio 1zł to 1punkt.

Regulamin


Organizatorem niniejszego programu lojalnościowego jest spółka ADMIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Górkach Wielkich (43-436), ul. Stary Dwór 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku Białej pod numerem KRS nr 0000736727 , NIP: 5481398489 REGON: 070729502 zwana w dalszej części regulaminu „ADMIT”.

Kontakt z ADMIT uzyskać można:

– pod numerem telefonu: 338519000

– e-mailem: marketing@admit.pl;

– pod adresem: ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie; fax: 338519002;

 • 1

DEFINICJE

 1. Formularz – formularz zgłoszeniowy dostępny w Sklepie, którego wypełnienie jest niezbędne celem zgłoszenia uczestnictwa w Programie.
 2. Karta – opatrzona indywidualnym numerem i kodem kreskowym karta lojalnościowa przekazana uczestnikowi do używania, w celu możliwości uczestniczenia w
 3. Katalog katalog nagród tj. Prezentów i Rabatów dostępnych dla Uczestników w zamian za uzyskane punkty. Katalog zamieszczony jest na stronie internetowej Admit w zakładce „Karta Rabatowa Admit” oraz w formie papierowej w Sklepie.
 4. Konto – oznacza indywidualne konto uczestnika w systemie informatycznym Admit, do którego przypisana jest Karta.
 5. Nagroda- Prezent lub Rabat;
 6. Program – program lojalnościowy „Karta Rabatowa Admit” organizowany przez Admit na podstawie niniejszego Regulaminu;
 7. Prezent- rzecz otrzymana przez Uczestnika w zamian za zgromadzone na Karcie punkty;
 8. Rabat- zniżka możliwa do wykorzystania przy zakupie towarów, uzyskana przez Uczestnika w zamian za określoną w Katalogu liczbę Punktów;
 9. Punkty – punkty zapisywane na indywidualnym koncie powiązanym z kartą, przyznawane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu za zakupy dokonywane przez Uczestnika,
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin programu lojalnościowego “Karta Rabatowa Admit”.
 11. Sklep – oznacza autoryzowany stacjonarny sklep Admit,
 12. Uczestnik – osoba fizyczna, która wyraziła zgodę na uczestnictwo w programie lojalnościowym, spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie,
 13. Zakup – zawarcie umowy sprzedaży towarów oferowanych w Sklepie, objętej jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT. Zakup uważany jest za dokonany w momencie zapłaty ceny w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

 • 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu jest Admit.
 2. Program realizowany jest tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, począwszy od dnia 14.09.2018 r.
 3. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie oraz zasady korzystania z przyznanej Uczestnikowi Karty. Wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez osobę przystępującą do Programu
 4. Celem Programu, jest aby zakup towarów i usług, znajdujących się w ofercie Sklepu, był połączony z przyznawaniem Uczestnikom punktów, dzięki którym mogliby oni korzystać ze specjalnie przygotowanych dla nich ofert promocyjnych, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Celem Programu jest także promocja i reklama marki Admit oraz wszelkich towarów oferowanych przez tą spółkę.
 6. Uczestnikami Programu mogą być tylko i wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne. Do programu można przystąpić w każdym czasie jego trwania.
 8. Wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie następuje poprzez wypełnienie i podpisanie przez osobę wyrażającą chęć zostania Uczestnikiem Formularza dostępnego w Sklepie Admit.
 9. Dana osoba fizyczna, z zastrzeżeniem ust. 10 może tylko jeden raz przystąpić do Programu.
 10. Zakaz wielkokrotnego uczestnictwa w Programie danej osoby, nie dotyczy sytuacji gdy dana osoba zrezygnowała z uczestnictwa w Programie, a następnie przystąpiła do niego ponownie otrzymując nową Kartę.
 11. Brak dokonania aktualizacji danych wskazanych w Formularzu w tym numeru telefonu, obciąża Uczestnika. Do czasu ich aktualizacji przez Uczestnika, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do Uczestnika według dotychczasowych danych zgłoszonych przez niego.
 • 3

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ORAZ ZGŁOSZENIE WOLI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wyrażenie przez osobę fizyczną (spełniającą warunki uczestnictwa określone w § 2 ust. 6 ) woli uczestnictwa w Programie poprzez wypełnienie i własnoręczne podpisanie Formularza oraz złożenie go w dowolnym Sklepie.
 2. Formularze do wypełnienia udostępniają pracownicy Sklepu.
 3. W momencie złożenia w Sklepie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie Formularza osoba, której dotyczy dany formularz staję się Uczestnikiem.
 4. Pracownik Sklepu obierający Formularz, wydaję uczestnikowi Kartę.
 5. Karta staję się aktywna w momencie wydania jej Uczestnikowi. Z momentem aktywacji Karty, w systemie informatycznym Admit zostaje utworzone konto Uczestnika, na którym zapisane zostają informację wskazane w Formularzu oraz punkty zbierane przez Uczestnika za zakupy.
 6. O aktywacji Karty, uczestnik otrzyma powiadomienie na wskazany w Formularzu numer telefonu w postaci wiadomości SMS.
 7. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów na stronie www.admit.pl, lub przesyłane na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej (w tym: pocztą e-mail) lub na numer telefonu podany w Formularzu.

 • 4

KARTA LOJALNOŚCIOWA

 1. Karta stanowi nośnik służący identyfikacji Uczestnika w Programie, a także umożliwia przypisanie punktów uzyskanych przez Uczestnika za Zakupy do jego Konta.
 2. Każda Karta posiada indywidulny numer i jest przypisana do Konta danego Uczestnika.
 3. Uczestnik nie może posiadać więcej niż jednej Karty.
 4. Wydana Uczestnikowi Karta stanowi własność Admit.
 5. Karta nie jest instrumentem płatniczym a w szczególności nie jest kartą płatniczą taką jak m.in. karta kredytowa, debetowa.
 6. Karta traci ważności:
  1. z chwilą zablokowania jej przez Admit;
  2. z chwilą dojścia do Admit oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z udziału w Programie;
 7. Karta może być używana tylko przez Uczestnika, któremu została ona wydana.
 8. Domniemuje się, iż osoba przedstawiająca Kartę do użycia jest osobą uprawnioną do posługiwania się nią z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Dopuszcza się możliwość weryfikacji przez pracowników w Sklepie, iż posiadacz Karty pragnący jej użyć jest Użytkownikiem. Weryfikacja może nastąpić np. poprzez złożenie stosownego oświadczenia opatrzonego podpisem osoby przedstawiającej Kartę do użycia.
 10. W przypadku utraty Karty z przyczyn losowych np. kradzieży, Uczestnik obowiązany jest poinformować o tym fakcie niezwłocznie Admit. Z chwilą otrzymania takiej informacji, Admit blokuje dotychczasową kartę Uczestnika, natomiast w Sklepie może zostać Uczestnikowi wydana nowa Karta. Dotychczas zgromadzone przez Uczestnika punkty zostaną przypisane do nowo wydanej Karty.
 11. W przypadku, gdy Uczestnik nie zgłosi się do Sklepu po odbiór nowej Karty w terminie 3 miesięcy od daty poinformowania Admit o utracie karty, wówczas uznaję się, iż złożył on z ostatnim dniem upływu terminu do jej odbioru oświadczenie o wypowiedzeniu uczestnictwa w Programie. § 7 stosuję się odpowiednio.
 • 5

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Uczestnik z zastrzeżeniem ust. poniżej za każdy Zakup dokonany w Sklepie, otrzymuje punkty w ilości stanowiącej równowartość dokonanych zakupów i usług, przy przeliczeniu, że każde pełne wydane 17 złoty równa się 0,5 punkta.
 2. Uczestnik otrzymuje punkty jedynie w przypadku gdy w momencie Zakupu przypisana do jego Konta Karta jest ważna.
 3. W celu otrzymania punktów Uczestnik powinien pracownikowi w Sklepie przed zapłatą za towary lub usługi przedstawić Kartę celem dopisania punktów na Koncie. Po poprawnym odczycie Karty przez terminal, punkty zostaną automatycznie dodane do Konta w czasie do 1 dnia od dokonania Zakupu. Jeśli Uczestnik nie okaże swojej Karty podczas Zakupu, przed zakończeniem transakcji, czyli przed wydrukowaniem dowodu zakupu, punkty nie zostaną przyznane. Punkty nie są przyznawane na podstawie dowodu zakupu po jego dokonaniu (po wydrukowaniu paragonu lub innego dowodu zakupu).
 4. Punkty są przyznawane tylko w przypadku dokonania przez Uczestnika pełnej zapłaty za Zakupy na miejscu w Sklepie. W jakiejkolwiek formie zarówno gotówkowej jak i bezgotówkowej.
 5. Punkty nie są przyznawane za tą część Zakupu Uczestnika, która była realizowana z wykorzystaniem Rabatu.
 6. Przyznane Punkty są zapisywane na Koncie Uczestnika .
 7. Uczestnik może wykorzystać przyznane Punkty jedynie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Uczestnik otrzymuje informację o ilości zgromadzonych punktów, niezwłocznie po każdorazowym ich otrzymaniu poprzez otrzymanie na podany w Formularzu numer telefonu wiadomości SMS.
 9. Uczestnik może uzyskać, informację o ilości zgromadzonych punktów zapisanych na Koncie także poprzez zgłoszenie takiego żądania w Sklepie. W celu realizacji takiego żądania Uczestnik obowiązany jest przedstawić pracownikowi Admit w Sklepie, Karty celem z czytania informacji zapisanej na koncie o ilości zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
 10. O ile w niniejszym Regulaminie nie postanowiono inaczej, zgromadzone przez Uczestnika punkty tracą ważność po upływie 5 lat od daty zapisania ich na Koncie Uczestnika. Punkty tracą ważność zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Programie tzn. punkty uzyskane wcześniej przepadają w pierwszej kolejności.
 11. Odrębne regulaminy promocji specjalnych organizowanych przez Admit, mogą przewidywać odmienne zasady zbierania i wykorzystywania punktów w ramach tych promocji, a także ważności zgromadzonych w ramach tej promocji punktów.
 • 6

ZASADY REALIZACJI PUNKTÓW

 1. Realizacja posiadanych przez Uczestnika Punktów odbywa się poprzez wymianę określonej liczby Punktów na Rabaty i Prezenty wskazane w Katalogu.
 2. Realizacja punktów przez Uczestnika jest możliwa pod warunkiem, iż w momencie złożenia oświadczenia o realizacji punktów, Karta przypisana do Konta Uczestnika jest ważna, oraz zebrana na Koncie ilość punktów umożliwia realizację żądania uczestnika.
 3. Punkty przyznane w Programie nie podlegają wymianie na gotówkę. Punkty mogą zostać wymienione jedynie na Prezenty i Rabaty wskazane w Katalogu.
 4. Wymiana następuje poprzez złożenie oświadczenia przez Uczestnika o wymianie Punktów na wskazaną w Katalogu Nagrodę. Uczestnik może złożyć przedmiotowe oświadczenie jedynie w Sklepie, udostępniając właściwemu pracownikowi Kartę celem zarejestrowania na Koncie tego oświadczenia.
 5. Wymiana Punktów powoduje obniżenie ilości Punktów zapisanych na Koncie o liczbę Punktów przypisanych danemu Prezentowi lub Rabatowi w Katalogu. Obniżenie salda następuje z chwilą zarejestrowania na Karcie przez pracownika Sklepu oświadczenia Uczestnika o wymianie punktów na Prezent lub Rabat wskazany w Katalogu.
 6. Wydanie Prezentu następuje w Sklepie, w którym Uczestnik złożył oświadczenie o wymianie punktów. W przypadku gdyby (brak Prezentu w Sklepie) wydanie niezwłocznie byłoby niemożliwe, Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości SMS o dacie odbioru Prezentu w Sklepie.
 7. W przypadku braku odbioru Prezentu w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia Uczestnika o możliwym jego odbiorze w Sklepie, Prezent Uczestnikowi przepada.
 8. Wydanie Rabatu następuje poprzez zarejestrowanie go na Karcie Uczestnika. Zarejestrowanie Rabatu na Karcie następuje w momencie obniżenia salda punktowego zapisanego na Koncie.
 9. Rabat jest możliwy do wykorzystania przy najbliższych Zakupach jednak nie dłużej, niż w terminie dwóch miesięcy od daty zarejestrowania go na Karcie. W przypadku braku wykorzystania go w tym terminie przez Uczestnika Rabat przepada.
 10. W przypadku przepadku Nagrody, Uczestnikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie wymienionych na Nagrodę punktów chyba, że punkty te utraciły ważność zgodnie z § 5 ust. 10.
 11. Zamieszczony na stronie internetowej jak i w specjalnych broszurach informacyjnych katalog nagród obowiązuje jedynie przez okres w nim wskazany. W przypadku braku wprowadzenia nowego Katalogu przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowego przyjmuje się, iż dotychczasowy Katalog obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 12. Katalog może być w każdym czasie zmieniony bądź odwołany przez Admit .
 13. Zmiana bądź odwołanie Katalogu nie obowiązuje Uczestników którzy w okresie obowiązywania Katalogu złożyli Admit oświadczenie o wymianie punktów na Rabaty i Prezenty wskazane w Katalogu. W takim wypadku w zakresie w jakim Uczestnik złożył żądanie realizacji punktów, Admit obowiązany jest je zrealizować (nawet jeżeli realizacja nastąpiłaby po okresie obowiązywania danego Katalogu) chyba, że realizacja takiego świadczenia byłaby niemożliwa lub znacząco utrudniona. W szczególności za znacząco utrudnioną realizację świadczenia należy uznać sytuację, w której koszty konieczne do realizacji takiego świadczenia przekraczają wartość samego świadczenia.
 14. W przypadku gdyby realizacja świadczenia Uczestnika byłaby niemożliwa lub znacząco utrudniona, Admit zaproponuje Uczestnikowi świadczenie ekwiwalentne. W przypadku gdy Uczestnik nie wyrazi zgody na otrzymanie świadczenia ekwiwalentnego, wówczas punkty zużyte na otrzymanie pierwotnego świadczenia, zostaną Uczestnikowi ponownie przyznane, w dacie złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia świadczenia ekwiwalentnego.
 15. Admit może wstrzymać wydanie Prezentu w każdym czasie gdy:
  1. jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Uczestników lub innych osób (np. jeśli Prezent okaże się produktem niebezpiecznym);
  2. taki obowiązek wynika z przepisów prawa;
 16. W sytuacji, o której mowa w ust. 15, ust. 14 znajduje odpowiednie zastosowanie.
 17. W przypadku zwrotu towaru wskutek rozstrzygniętego postępowania reklamacyjnego, przyznane Uczestnikowi za Zakup objęty tym postępowaniem Punkty zostają automatycznie anulowane i odjęte od salda punktowego Uczestnika zapisanego na Koncie. Na skutek odjęcia punktów zapisanych na Koncie, saldo Punktów może wykazywać wartość ujemną.
 • 7

USTANIE UCZESTNICTWA, ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

 1. Uczestnik może zrezygnować z Programu w każdym czasie składając stosowne wypowiedzenie na piśmie.
 2. Wypowiedzenie można przesłać tradycyjnie na adres Admit ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie bądź elektronicznie za pośrednictwem e-mail na adres marketing@admit.pl W przypadku wypowiedzenia składanego w formie e-mail do wiadomości elektronicznej należy załączyć skan podpisanego przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu uczestnictwa w Programie.
 3. Wypowiedzenie uczestnictwa może nastąpić także poprzez wypełnienie i podpisanie w Sklepie przez Uczestnika druku wypowiedzenia uczestnictwa lub złożenie w Sklepie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu uczestnictwa.
 4. Wypowiedzenie uczestnictwa ma skutek natychmiastowy od daty dotarcia do Admit oświadczenia o wypowiedzeniu uczestnictwa.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu uczestnictwa, Karta zostaje zablokowana, a Konto usunięte. Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów zebranych w sposób zgodny z Regulaminem przed dniem wypowiedzenia uczestnictwa w Programie na odpowiednie nagrody oraz do otrzymania niezrealizowanych do tej pory Prezentów i Rabatów. W przypadku gdy były Uczestnik nie złoży żądania wymiany punktów w terminie 3 miesięcy od daty wypowiedzenia uczestnictwa lub gdy ilość punktów nie jest wystarczająca na otrzymanie jakiejkolwiek Nagrody z Katalogu, punkty wygasają. Powiązane z Kontem dane osobowe uczestnika zostaną usunięte niezwłocznie po wygaśnięciu wszelkich wzajemnych roszczeń z tytułu uczestnictwa w Programie. Admit wskazuje przy tym, że dane osobowe Uczestnika, które zrezygnował z uczestnictwa w Programie nie będą przetwarzane dla jakichkolwiek innych celów niż ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
 6. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w Programie, Uczestnik obowiązany jest zwrócić Kartę w Sklepie, bądź przesłać ją na adres Admit ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie.
 7. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, ADMIT uprawniony jest do natychmiastowego wypowiedzenia Uczestnikowi udziału w Programie. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu uczestnictwa w Programie powoduje utratę ważności Karty oraz obowiązek jej zwrotu do Admit. Uczestnik , ma prawo do wymiany Punktów zebranych w sposób zgodny z Regulaminem przed dniem wypowiedzenia uczestnictwa w Programie na odpowiednie nagrody oraz do otrzymania niezrealizowanych do tej pory Prezentów i Rabatów. W przypadku gdy były Uczestnik nie złoży żądania wymiany punktów w terminie 3 miesięcy od daty wypowiedzenia uczestnictwa przez Admit lub gdy ilość punktów nie jest wystarczająca na otrzymanie jakiejkolwiek Nagrody z Katalogu, punkty wygasają . Ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
 8. Cofnięcie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Admit, lub cofnięcie zgody przez Uczestnika na otrzymywanie od Admit informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu uczestnictwa w Programie.
 9. Admit może zakończyć program lojalnościowy w każdym czasie, informując o tym uprzednio Uczestników poprzez wysłanie stosownej informacji SMS jak i zamieszczając informację w tym przedmiocie na stronie internetowej. Ust. 5 stosuję się odpowiednio.
 10. W przypadku zakończenia programu lojalnościowego, dotychczasowy Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów zebranych w sposób zgodny z Regulaminem przed dniem zakończenia Programu na odpowiednie nagrody oraz do otrzymania niezrealizowanych do tej pory Prezentów i Kuponów. Prawo do wymiany punktów przysługuje przez okres wskazany w informacji o zakończeniu Programu. Okres ten nie może być krótszy niż 3 miesięcy.
 11. 5, 7 i 10 nie modyfikuje określonego w § 5 ust. 10 terminu ważności punktów.
 • 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Admit przetwarza dane osobowe Uczestników programu na zasadach określonych w klauzuli stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

 • 9

REKLAMACJE

 1. Reklamacje odnoszące się do uczestnictwa w Programie (min. co do sposobu przyznawania punktów, w tym w szczególności ich ilości) mogą być zgłaszane w dowolny sposób, w tym m. in. telefonicznie, czy też bezpośrednio w Sklepie.
 2. Reklamacja zgłoszona poza Sklepem (tj. poza przypadkiem, gdy reklamacje Uczestnik zgłasza pisemnie pracownikowi Sklepu, następnie on ją spisuje i przekazuje do podpisu Uczestnikowi), winna zawierać minimalne dane identyfikujące Uczestnika tj. numer Karty, imię i nazwisko oraz aktualny adres do doręczenia korespondencji.
 3. Reklamację będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Admit.
 4. Korzystanie z Karty w żadnym wypadku nie wpływa na uprawnienia Uczestnika wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie narusza ani nie ogranicza tych uprawnień.
 5. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są pod adresem https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Admitowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie niniejszego Regulaminu poprzez wiadomość sms lub e-mail. Jeżeli Uczestnik, który otrzymał wiadomość sms lub e-mail nie poinformuje Admit o braku akceptacji zmian regulaminu w terminie 14 dni o daty otrzymania informacji oznacza, iż zaakceptował przedmiotowe zmiany.
 3. Brak akceptacji wprowadzonych zmian, jest tożsame ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu uczestnictwa w Programie. § 7 stosuję się odpowiednio.
 4. Do realizacji uprawnień Uczestnika złożonych wobec Admit przed wprowadzeniem zmian Regulaminu ma zastosowanie poprzednia wersja Regulaminu.
 5. W przypadku uznania pojedynczego postanowienia niniejszego Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 6. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od 14.09.2018 r.
 8. Regulamin dostępny jest na stronie www.admit.pl oraz w Sklepie.

Załącznik do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Karta Rabatowa Admit”

KLAUZALA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej jako RODO) informujemy, że:

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest:

ADMIT sp. z o.o. sp. k.

ul. Stary Dwór 16

(43-436 Górki Wielkie)

NIP: 5481398489

REGON: 07072950200000

KRS: 0000736727

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować:

elektronicznie pod adresem e-mail: marketing@admit.pl
lub
listownie pod adresem: ADMIT Sp. z o.o. Sp.K. ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie

lub

telefonicznie pod nr 338519000

lub

bezpośrednio w dziale kadr w siedzibie spółki.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony interes, jeśli występuje

Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

brak

Rozpatrywanie skarg i reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

brak

Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych

Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Brak

Prowadzenie statystyk

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w tym prowadzenie regulaminu lojalnościowego

art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,
w szczególności: Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów

Obsługa zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, oraz poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO

Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz poczty elektronicznej, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

b) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

c) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np. Urząd Skarbowy),

d) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawców oprogramowania do zarządzania systemami, podmiotom świadczącym obsługę techniczną oprogramowania, dostawcom zapewniającym oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS, kancelariom prawnym oraz podmiotom doradczym, partnerom Administratora prowadzącym sklepy stacjonarne.

Czas przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Rodzaj danych

Okres przechowywania

Dane zawarte na umowach

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Dokumenty rozliczeniowe

Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Dokumenty związane z rękojmią

Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Dane dla celów marketingowych

a) W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

b) W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu;

Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz poczty elektronicznej

Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;

b) sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;

c) usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;

e) przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO;

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO;

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonuje Administrator narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umów i uczestniczenia w programie lojalnościowym. Brak podania danych koniecznych do zawarcia umowy lub uczestniczenia w programie lojalnościowym, skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia i uczestnictwa w programie.

Przetwarzanie danych osobowych
w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.