Na naszym frofilu Facebook i Instagram udostępniamy konkurs

„My w Twoim domu i w ogrodzie”

Czas trwania konkursu od 06 do 31.05.2021 rok, ogłoszenie wyników konkursu 06.06.2021 r.

Nagrody: 5 nagród o wartości 50,00 zł (produkty firmy Admit)

Konkurs polega na przesłaniu poprzez nasze media społecznościowe (Facebook i Instagram),

zdjęcia produktu zakupionego w firmie Admit. Zdjęcie powinno przedstawiać jak produkt jest

wykorzystywany przez naszych Klientów.

REGULAMIN

konkursu na portalach społecznościowych Instagram i Facebook
„My w Twoim domu i w ogrodzie”

 • 1 ZASADY OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „My w Twoim domu i ogrodzie” (zwany dalej Konkursem) jest Admit sp. z o.o. sp.k. ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000736727, NIP: 5481398489, REGON: 070729502,(zwany dalej firma Admit).
 1. Nagrody w konkursie zapewnia firma Admit.
 1. Firma Admit oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany, ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są firmie Admit, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Firma Admit zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 1. Firma Admit oświadcza, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą losową przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 612).
 • 2 DEFINICJE
 1. Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w §5 Regulaminu.
 2. „My w Twoim domu i ogrodzie” – Konkurs prowadzony na profilu Instagram oraz Facebook
 3. Instagram – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami będący własnością Facebook, Inc.
 4. Facebook – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami będący własnością Facebook, Inc.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych w portalu społecznościowym Instagram oraz Facebook.
 6. Profil – jedna z podstawowych funkcji serwisu Instagram i Facebook, nowy rodzaj profilu użytkownika lub marki, który pozwala na dodawanie zdjęć oraz postów skierowanych do osób, które polubiły dany profil. Przedmiotowe profile Admit sp. z o.o. sp.k dostępne są pod adresem: https://www.instagram.com/admit_swiece_znicze/ oraz https://www.facebook.com/admitpolska
 7. Post Konkursowy – post umieszczony na Profilach należących do Admit sp. z o.o. sp.k. zawierający Zadanie Konkursowe.
 8. Zadanie Konkursowe – polega na przesłanie przez Użytkownika zdjęcia własnego autorstwa, które przedstawia produkt zakupiony w Admit sp. z o.o. sp.k.
 9. Zgłoszenie Konkursowe – zdjęcie wyłącznego autorstwa Uczestnika, przekazane przez Uczestnika poprzez serwis Instagram oraz Facebook, zawierające wykonanie Zadania Konkursowego; praca musi być w formie zdjęciowej. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Posty Konkursowe:
 10. a) związane z tematyką Konkursu,
 11. b) co do których Uczestnik posiada pełne prawa autorskie,
 12. c) co do których Uczestnik posiada zgody dotyczące publikacji wizerunku osób, które są przedstawione na zdjęciu.
 13. Komisja Konkursowa – wskazane przez firmę Admit (spośród pracowników) trzy osoby odpowiedzialne za wytypowanie spośród Uczestników zwycięzców danej edycji Konkursu.
 • 3 REGULAMIN
 1. Regulamin Konkursu „My w Twoim domu i ogrodzie” (zwany dalej Regulaminem), określa zasady

i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 2. W uzasadnionych przypadkach firma Admit zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie na stronach serwisu zmienionego, jednolitego tekstu Regulaminu.
 3. Firma Admit zastrzega sobie prawo anulowania Konkursu bez podania przyczyny.
 4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie www.admit.pl.
 • 4 CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Konkurs odbywa się na profilach Facebook Admit sp. z o.o sp.k oraz Instagram Admit sp. z o.o. sp.k. w dniach od 05.05.-31.05.2021 r. (dalej „Okres Konkursu”). O czasie Zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania zgłoszenia na dowolnym profilu firmy Admit.
 2. W konkursie wygrywa 5 osób, wyłoniony zwycięzca zostanie ogłoszony do 05.06.2021 na profilu Admit sp. z o.o sp.k. (Facebook oraz Instagram).
 3. Okres Konkursu nie obejmuje wydania nagród i procedury reklamacyjnej.
 • 5 WARUNKI UDZIAŁU
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki:
 2. a) być pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. b) posiadać status Użytkownika serwisu Instagram oraz Facebook;
 4. c) opublikować co najmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do niego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy firmy Admit, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami i współpracownikami we wspólnym pożyciu.
 7. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 • 6 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Firma Admit przeprowadza Konkurs osobiście.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien dokonać Zgłoszenia Konkursowego, tj. przesłać zdjęcie do organizatora, swojego wyłącznego autorstwa w serwisie Instagram lub Facebook, zawierające wykonanie Zadania Konkursowego; praca musi być w formie zdjęciowej.
 3. Zgłoszenia konkursowe mogą być publikowane najpóźniej do dnia 31.05.2021 r. r. do godziny 23:59 (dalej „Zgłoszenie”).
 4. Zadanie Konkursowe polega na przesłaniu przez Użytkownika zdjęcia własnego autorstwa przedstawiającego w jaki sposób wykorzystuje przedmioty firmy Admit.
 5. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego.
 6. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków innych niż nazwy i znaki produktów Admit Sp. z o.o. sp.k. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 7. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
 8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 2–6 Regulaminu będą usuwane przez firmę Admit i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
 9. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.
 10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu i wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przeniesienie autorskich praw majątkowych zgłoszonego do Konkursu zdjęcia na Organizatora oraz na jego publikację. Komisja Konkursowa (zwana dalej “Komisją”), dokona oceny zgłoszeń́ , uwzględniając w szczególności ich oryginalność́ i atrakcyjność, kierując się subiektywną opinią i wyłoni 3 zwycięskie zgłoszenia, które zostaną wyróżnione Nagrodą Główną (dalej “Nagroda”). 11. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 05.06.2021 r., zgodnie z pkt. 2 §4 Regulaminu oraz do tego dnia poinformowani.
 11. Uczestnik Konkursu nabywa prawo do nagrody jeżeli skontaktuje się z firmą Admit poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagram lub Facebook w terminie do 5 dni roboczych liczonym od dnia ogłoszenia zwycięzców przez Organizatora zgodnie z Regulaminem. W odpowiedzi na wiadomość zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w wiadomości prywatnej w terminie kolejnych 2 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wiadomości na portalu Instagram.com lub Facebook.com. Przesłanie wyżej wymienionych danych jest konieczne do otrzymania nagrody. Nieskontaktowanie się i nieprzesłanie danych w wyżej wymienionych terminach oznacza rezygnację z nagrody i Organizator przyzna nagrodę kolejnemu Uczestnikowi wytypowanemu przez Komisję Konkursową.
 12. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną, ani na inną nagrodę, ani przeniesienie praw do nagrody na inną osobę.
 13. Zwycięzcy Konkursu nie podlegają obowiązkowi zapłaty 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych Nagród.
 • 7 NAGRODY

1.Nagrodami w konkursie jest pięć zestawów produktów firmy Admit o wartości 50 zł

(słownie: pięćdziesiąt złotych).

 1. Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszeń uwzględniając w szczególności ich oryginalność i atrakcyjność kierując się subiektywną opinią. Na tej podstawie Komisja Konkursowa wyłoni 5 Zwycięzców.
 3. Odbiór nagrody przez Zwycięzcę następuje osobiście w Biurze Sprzedaży firmy Admit w godzinach funkcjonowania biura tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 lub zostanie przesłany na wskazany przez Uczestnika adres pocztowy.
 • 8 KOMISJA KONKURSOWA
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, firma Admit powoła Komisję. W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Admit.
 • 9 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
 1. Firma Admit zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:

1.1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

1.2. zamieszczają w treści nieobyczajne lub naruszające prawa osób trzecich, stosujące wulgaryzmy, używające treści obrażające mniejszości narodowe, seksualne i przekonania religijne, nieobyczajne, lub w inny sposób nieodpowiednie.

1.3. publikują swoje zgłoszenie konkursowe z kont fikcyjnych.

 1. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, firma Admit może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową); podczas takiego kontaktu firma Admit może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
 • 10 REKLAMACJE
 1. Reklamacje dot. Konkursu będą̨ przyjmowane w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, na adres: biuro@admit.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.
 3. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni o sposobie jej rozwiązania w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 • 11 DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Opublikowanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu. Wyrażając zgodę Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać, kierując informację o jej wycofaniu na adres firmy Admit.
 3. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Admit sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Górkach Wielkich, ul. Stary Dwór 16. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można skontaktować się Administratorem pod adresem e-mail: pbi@admit.pladmit.pl
 5. Administrator, w związku z przeprowadzanym Konkursem, przetwarzać będzie następujące dane: nazwa profilu/konta w serwisie Instagram i/lub Facebook oraz wizerunek a w przypadku zwycięzców także: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Konkursie.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda, wyrażona poprzez złożenie Zgłoszenia Konkursowego – art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a także niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego i dochodzeni/obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i do 21 dni po jego rozstrzygnięciu, a w przypadku złożenia reklamacji – do czasu jej obsługi. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie. W zakresie wizerunku dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 9. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy działające na polecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 12 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH
 1. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić firmę Admit z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych praw przez Zgłoszenie Konkursowe Uczestnika.
 2. Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego udziela firmie Admit nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z treści Zgłoszenia (w całości lub w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i całego Świata, na początkowo czas oznaczony 5 lat, przy czym po upływie 5 lat umowa przekształci się na zawartą na czas nieoznaczony, a Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2 letnim okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w szczególności do:

utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, Instagram) i nieelektronicznych, trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

 1. Firma Admit zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Zwycięzcę nagrody, nabywa prawo własności Zgłoszenia Konkursowego oraz autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego, jak również zgody i upoważnienia, o których mowa w niniejszym § 9 na zasadzie art. 921 § 3 k.c., bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. Nabycie praw na zasadzie art. 921 § 3 k.c. nie uchybia licencji udzielonej zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu. W szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia Konkursowego obejmuje następujące pola eksploatacji:
 2. a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, opublikowania zdjęcia w Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, Instagram) i nieelektronicznych,
 3. b) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
 4. c) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
 5. d) eksploatację w Internecie, na stronach www, portalach społecznościowych, jak np. Facebook, Instagram, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
 6. Firma Admit nie ma obowiązku wykorzystania Zgłoszenia Konkursowego na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.
 7. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Zgłoszenia Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowego przez firmę Admit.
 8. Zwycięzca wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Zgłoszenia Konkursowego z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Zgłoszenia Konkursowego, usunięcie fragmentów Zgłoszenia Konkursowego lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Zgłoszenia Konkursowego obok lub w sąsiedztwie innych Zgłoszeń Konkursowych.
 • 13 ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
 1. Opublikowanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem bezterminowego zezwolenia przez Uczestnika Konkursu w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 z pozn. zm.) na rozpowszechnianie przez firmę Admit wizerunku na zasadach i w sposób określony w ust. 2.
 2. Firma Admit jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych poprzez udostępnienie wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych Organizatora. Celem umożliwienia rozpowszechnienia wizerunku Organizator jest uprawniony do dokonania zmian i modyfikacji Zgłoszenia Konkursowego, polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku.
 3. Udzielenie zezwolenia wskazanego w ust. 1 i 2 następuje nieodpłatnie.
 • 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna pod adresem www.admit.pl
 2. Firma Admit zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. Firma Admit zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub osób publicznych, naruszają prawa autorskie osób trzecich, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z prawem i nie nadają się do publicznego rozpowszechniania z uwagi na to, że zawierają elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.
 4. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie poza Nagrodą (w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego).
 5. Firma Admit nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. Odpowiedzialność firmy Admit ogranicza się do przyznania nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook i Instagram, ani z nimi związany. Wszelkie treści wysyłane przez Uczestników Konkursu w związku z Konkursem powinny być adresowane do firmy Admit. Firma Admit zwalnia serwis Facebook i Instagram z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu firmy Admit.