Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Basado en el artículo. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/ CE (en lo sucesivo, RGPD), le informamos que:

Basado en el artículo. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/ CE (en lo sucesivo, RGPD), le informamos que:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest ADMIT sp. z o.o. sp. k., ul. Stary Dwór 16 (43-436 Górki Wielkie), NIP: 5481398489, REGON: 07072950200000, KRS: 0000736727.

Basado en el artículo. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/ CE (en lo sucesivo, RGPD), le informamos que:

W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować z Pełnomocnikiem Bezpieczeństwa Informacji: elektronicznie pod adresem e-mail: pbi@admit.pladmit.pl lub listownie pod adresem: ADMIT, Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie lub telefonicznie pod numerem +48338519000 lub bezpośrednio w dziale kadr w siedzibie spółki.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO]
 • Rozpatrywanie skarg i reklamacji. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO]
 • Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO]
 • Prowadzenie statystyk. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności: Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód]
 • Obsługa zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, oraz poczty elektronicznej. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

, se llevan a cabo únicamente sobre la base de los consentimientos obtenidos

, se llevan a cabo únicamente sobre la base de los consentimientos obtenidos

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np. Urząd Skarbowy),
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawców oprogramowania do zarządzania systemami, podmiotom świadczącym obsługę techniczną oprogramowania, dostawcom zapewniającym oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS, kancelariom prawnym oraz podmiotom doradczym, partnerom Administratora prowadzącym sklepy stacjonarne.

d) entidades que nos respaldan en nuestras actividades en nuestro nombre, en particular proveedores de sistemas externos que respaldan nuestras actividades, entidades que brindan servicios de alojamiento, proveedores de software de gestión de sistemas, entidades de soporte técnico de software, proveedores que brindan software para enviar correspondencia comercial por medios electrónicos y mensajes SMS , despachos de abogados y entidades de asesoramiento, socios de la Administradora explotadores de papelería.

Como Administrador, estamos obligados a conservar los documentos que contengan datos durante los plazos previstos por la ley o cuando sea necesario para el buen funcionamiento de nuestra empresa y el mantenimiento del principio de responsabilidad.

 • Dane zawarte na umowach. [okres przechowywania: do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.]
 • Dokumenty rozliczeniowe. [okres przechowywania: księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.]
 • Dokumenty związane z rękojmią. [okres przechowywania: dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.]
 • Dane dla celów marketingowych. [okres przechowywania: a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.]
 • Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz poczty elektronicznej. [okres przechowywania: przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.]

Derechos de tratamiento de datos y suministro voluntario de datos

Cada interesado tiene derecho a:

 • dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonuje Administrator narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

d) restricción del procesamiento de datos personales de conformidad con el art. 18 RGPD;

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych koniecznych do zawarcia umowy, skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

El suministro de datos es voluntario pero necesario para celebrar contratos y participar en el programa de fidelización. El hecho de no proporcionar los datos necesarios para celebrar un contrato o participar en un programa de fidelización da como resultado la imposibilidad de celebrar y participar en el programa.

PLIKI “COOKIES”

 1. Strona internetowa używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są cookies sesyjne. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)