swiece

Świece ADMIT - informacje o produktach i bezpieczeństwo

Poniżej możesz zapoznać sie z dodatkowymi informacjami o produkowanych przez nas świecach. Znajdziesz tu opis oznaczeń na opakowaniu.

Oznaczenia na etykiecie

Na spodzie naszych świec – miral, Verona, świec sleewowanych i innych świec znajdziesz informacje o świecy, postępowaniu z nią oraz dodatkowe informacje jeśli są wymagane. Poniżej znajdziesz opis znaczenia poszczególnych piktogramów o postępowaniu ze świecami.

sw1

Ogólny symbol ostrzeżenia (z żółtym tłem w celu zwrócenia uwagi w przypadku etykiet kolorowych).

sw2

Znak „dbaj o czystość” – informacja by wyrzucić do kosza świecę po użyciu.

sw3

Informacja, że opakowanie zostało wykonane z papieru i można je poddać recyklingowi.

sw4

Informacja, że jest to świeca parafinowa z aromatem.

sw5

Szacowany czas palenia w odpowiednich warunkach otoczenia.

sw6

Przed użyciem i każdym kolejnym użyciem należy przyciąć knot do odpowiedniej długości.

sw9

Świecy nie należy gasić bieżącym strumieniem wody.

sw11

Nie umieszczać świecy w pobliżu materiałów łatwopalnych.

sw12

Świecę palić poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

sw13

Nie dotykać i nie przenosić zapalonej świecy.

sw8

Nie pozostawiać palącej się świecy bez nadzoru.

Świece są oznaczone zgodnie w wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, (zwanego w skrócie rozporządzeniem REACH) oraz art. 44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, (zwanego w skrócie rozporządzeniem CLP).

Oznacza to, że na opakowaniu są również dodatkowe informacje o świecy zależnie od zapachu i jego składu chemicznego w oparciu o karty charakterystyki dla danego zapachu. Mogą więc być umieszczone informacje o składzie i zagrożeniach.

Właściwe palenie świecy

Przytnij knot – By móc odpowiednio cieszyć się świecami, należy odpowiednio z nimi postępować. Przed rozpoczęciem palenia należy przyciąć knot do długości 0,5 – 1cm nad poziom parafiny. Dzięki temu świeca będzie się lepiej paliła, zbyt długi knot nie będzie kopcił oraz zmniejszy się ryzyko w przypadku świec sleevowanych, że dodatkowo uszkodzimy folię z grafiką.

Pal świecę w odpowiednim miejscu – Wybór miejsca ma spore znaczenie na palenie świecy. Nie należy świecy palić w przeciągu lub na otwartym powietrzu. Wiatr może zaburzyć kształt płomienia, nie tylko doprowadzić do wybuchu pożaru ale częściej do złego palenia się świecy, dymienia, zniszczenia grafiki na świecy. Z kolei zbyt mały dostęp tlenu do świecy może skutkować przygasaniem, niedopalaniem się świecy lub zgaśnięciem i utonięciem knota w roztopionej parafinie.

Podłóż coś pod świecę lub włóż ją do lampionu – Świece podczas palenia rozgrzewają się, a wolnostojące świece, np walce dodatkowo mogą „kapać” woskiem na podłoże. Łatwo w ten sposób uszkodzić meble lub doprowadzić do pożaru.

Utylizacja świecy po użyciu

Pamiętaj by po użyciu odpowiednio wyrzucić pozostałości po świecy.

Szklany element – Szkoło wyrzucamy zgodnie z lokalnymi przepisami o utylizacji. W zależności od miasta/gminy może to być kosz lub worek na szkło bezbarwne lub na szkło mieszane gdy nie ma osobnej segregacji. Szklanki po świecach Verona mogą być z powodzeniem używane jako szklanki kuchenne.

Gdy świeca (np. miral, Verona…) posiada na sobie folię z grafiką, należy ją wcześniej zdjąć i wyrzucić zgodnie z segregacją śmieci – żółty kosz lub worek na odpady segregowane.

Pozostałą blaszkę po knocie należy oczyścić z pozostałości parafiny i wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami – do osobnego worka na metal lub gdy takiego nie ma to do żółtego worka na mieszane odpady z tworzyw sztucznych.